Vinaconex trả lời thắc mắc của cổ đông về hoạt động SXKD của Tổng công ty

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng Công ty CP Vinaconex xin gửi kèm theo đây Bảng tổng hợp trả lời thắc mắc của cổ đông về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty do cổ đông gửi Vinaconex tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vừa qua. Trân trọng, Tổng Công ty […]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX Tổng công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của Tổng công ty CP VINACONEX (Mã CK: VCG) như sau: – Tổ chức đăng ký: Tổng CTCP Xuất […]

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Trần Tuấn Anh)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX Ngày 22/7/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX đã ban hành Quyết định số 368/2016/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Anh, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Máy Xây dựng, Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công […]

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch (Ông Vũ Nhất)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX Ngày 01/8/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX đã ban hành Quyết định số 399/2016/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Vũ Nhất, Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, hiện là Phó Giám đốc Ban Đầu tư của Tổng công ty, đảm nhận chức […]

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (V15)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng Công ty CP Vinaconex xin gửi kèm theo đây Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn liên quan đến Công ty CP Xây dựng số 15 (V15). Trân trọng, Tổng Công ty CP Vinaconex

Công bố thông tin về việc nghỉ để hưởng chế độ hưu trí của Đ/c Nguyễn Đình Thiết

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX đã ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-HĐQT về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó Ông Nguyễn Đình Thiết – Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX sẽ được nghỉ để […]

Công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX Ngày 20/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX đã thành công tốt đẹp. Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông […]